118061_988

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس علی حکیم جوادی در همایش آماده سازی ملی برای اجلاس سران جامعه اطلاعاتی سال ۲۰۱۵ ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، این وزارتخانه می تواند به عنوان نماینده دولت در اتحادیه های بین المللی حضور داشته باشد.

وی با شااره به راهبرد تعریف شده در این حوزه خاطر نشان کرد: توسعه هدفمند و هوشمند روابط با شرکت ها، نهادها و مجامع بین المللی فاوا بر پایه منافع و مصالح ملی، راهبرد اصلی تعریف شده در این بخش محسوب می شود.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: ۱۴ محور راهبردی برای توسعه ICT کشور تدوین شده که توسعه تعاملات بین المللی بر اساس آن ها تبیین و پیاده سازی می شود.
وی ادامه داد: در حوزه جامعه اطلاعاتی نیز تلاش های گسترده ای در کشور از سوی نهادهای مختلف نظیر وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت خارجه صورت گرفته است.
علی حکیم جوادی با اشاره به همایش آماده سازی ملی برای اجلاس سران جامعه اطلاعاتی، گفت: می بایست تمامی نهاد و دستگاههای ذی ربط در قالب یک تشکل در کنار هم قرار گیرند تا بهترین بهره برداری از اجلاس آتی سران جامعه اطلاعاتی صورت گیرد.
وی عدم یکپارچگی در ارایه گزارش به نهادهای بین المللی را یکی از مشکلات موجود در این حوزه دانست و اظهار داشت: تاکنون در قالب برنامه پنجم اقدام های بسیار خوبی صورت گرفته که اگر به خوبی در مجامع بین المللی مطرح می شود جایگاه ایران در حوزه ICT افزایش خواهد داد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد: در حوزه ۱۱ خطوط عمل تعیین شده از سوی سران جامعه اطلاعاتی نیز فعالیت های خوبی انجام شده که در صورت ارایه یکپارچه اطلاعات می توانیم شاهد رشد رتبه ایران در شاخص های مختلف باشیم.
وی افزود: این همایش می تواند زمینه سازی لازم به منظور حضور در مجامعه بین المللی به صورت یکپارچه ارایه اطلاعات هماهنگ و مورد تایید تمامی نهادهای ذی ربط را ایجاد کند.