forghani

دکترمحمد علی فرقانی در اختتامیه هشتمین دوره جایزه ملی کیفیت تاکیدکرد: توسعه اقتصادی و اجتماعی قطعاً از مسیر موفقیت پایدار واحدهای اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی اعم از دولتی و خصوصی میگذرد و موفقیت پایدار تنها با ارتقاء کیفیت و مدیریت آن در ابعاد مرغوبیت، سرعت، کیفیت و نوآوری امکانپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر بدون توسعه همه جانبه کیفیت محصولات و خدمات این واحدها، اهداف چشمانداز بیست ساله کشور که در آن توسعه در ابعاد مختلف تصویر شدهاست محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد:در همین راستا و به استناد مصوبه یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد، برنامهریزی ،جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ICTINQA) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و مقدمات آن به منظور شناسایی، انتخاب و معرفی واحدهای برتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارکرد این جایزه دارای سطوح گواهی نامه اهتمام به کیفیت، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و تندیس است.

مدل و راهنمای جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA) که شامل نحوه شکل گیری این جایزه، معرفی مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران، اساسنامه جایزه (ICTINQA)، آئیننامه اخلاقی با توجه به انجام ارزیابی سازمانهای شرکت کننده در فضایی به دور از تبلیغات مخرب و انحرافی، راهنما و نحوه ثبت نام متقاضیان و فرآیند ارزیابی میباشد، تهیه شده است.

دکترفرقانی افزود: هدف از برگزاری این جایزه ارتقاء کیفیت ارائه خدمات زیربنایی دولت الکترونیک و نیز مزایای نسبی و رقابتی این نوع خدمات در اقتصاد ملی، انتقال دانش و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت کیفیت و خودارزیابی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

معاون وزیرارتباطات و فناورِی اطلاعات ادامه داد: ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات زیربنائی دولت الکترونیک از طریق توسعه و ترویج مدیریت کیفیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات،- ارتقاء توان رقابت پذیری حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در بازارهای جهانی به عنوان بخش‌های دارای مزایای نسبی فراوان در کشور، ارج نهادن به تلاش مدیران و کارکنان سازمانها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سازمان خود به کیفیت توجه لازم را مبذول داشته و در مسیر ارتقاء آن کوشا هستند.

همچنین جلب توجه مدیران و کارکنان سازمانها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به مفاهیمی پایهای چون مدیریت کیفیت، جلب رضایت مشتریان، خلاقیت و نوآوری، رشد و یادگیری و تلاش برای کسب رضایت متوازن ذینفعان، به منظور دستیابی به موفقیت پایدار و تعالی سازمانی است.

وی گسترش دامنه استقرار مدل ملی ارزیابی کیفیت ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اجرای مصوبه یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد را بعنوان اهداف کاربردی این جایزه اشاره کرد.

دکتر فرقانی توجه به اهداف اعتباری را لازم برشمردوافزود: جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA) یک جایزه معتبر کشوری در حوزه حفظ اعتبار و شان آن، سلامتی و دقت نظامهای ارزیابی بر مبنای مدل ارزیابی کیفیت ایران، توسط ارزیابان دارای صلاحیت علمی و اخلاقی، همواره مورد توجه خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: سال جهاد اقتصادی ،فرصت مغتنمی است تا کلیه مسئولان، مدیران و کارشناسان از اهمیت و نقش و جایگاه جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (ICTINQA) در راستای حرکت در مسیر توسعه پایدار و تعالی سازمانی آگاه شده و این مجموعه را در جهت اجرای این امر مهم و بنیادین یاری کنند.