ارتقا به MariaDB – مهاجرت اجتناب ناپذیر از MySQL

در دنیای کامپیوتر هر زمان حرف از ارتقا باشد معمولا استرس و یک اینرسی سکون نمایان خواهد شد. البته تنها دلیل آن میل انسان به عدم تغییر نیست بلکه در حقیقت تجربیات تلخی که گاه از تغییرات حاصل شده موجب گشته است که در بسیار …

[مشاهده مطلب]